CAM Express

CAM Express je nezavisan CAM sistem koji omogućava složenu obradu delova pri profesionalnom glodanju/bušenju, struganju I elektro erozionom sečenju žicom EDM za multifunkcionalne obradne centre. Pored solid modela mogu se obrađivati površinski modeli, STL modeli, 2D žičane ili kombinacija navedenih geometrija. Sistem dozvoljava upotrebu sklopo za definisanje ili obrade elemenata veze. Bliska veza sa CAD sistemom Solid Edge obezbeđuje asocijativnost modelu koji se obrađuje tokom geometrijskih i tehnoloških promena.

CAM ExpressSinhrona tehnologija pruža moćne alata za editovanje CAD modela učitanih univerzalnih formata bez istorije modeliranja, odgovarajućem i uzimajući u obzir model tolerancije, pojednostavljenju zidova ili eliminišući slepe ili obrađene oblike. Za lako i intuitivni rad obuhvata grafički dijalog kontekstno osetljive pomoći mašinskih operacija i upotrebu teplejta za čuvanje i ponovno korišćenje gotovih metoda, geometrije, podešavanja operacija i izbora alata. Naravno tu je i monitoring kolizije sa preostalim materijalom radnog komada, držačem alata i elemenata stezanja. Za složene obradne aplikacije može simulirati proces obrade uključujući kinematiku CNC mašinskog alata. Vreme obrade sračunato na osnovu definisanih tehnoloških parametara koristi se za određivanje cene, kalkulacije kapaciteta i snage alatne mašine.

Sve konfiguracije proizvoda obuhvataju postprocesor modul za kreiranje i editovanje, modul za verifikaciju putanje alata, standardni kompajler za CAD podatke, biblioteku alata, materijale obratka i struganja, generisanje radioničke dokumentacije, modul za rad sa sastavnicama, itd.

Горе