CAE

Simulacija generalno znači zamena/kopija nekog realnog objekta ili apstraktnog procesa. Računarske simulacije zamenjuju prava ponašanja (opterećenja) proizvoda putem matematički kreiranih modela. Konačan cilj ovih simulacija je da se dobije tačna informacija i pregled ponašanja nekog objekta ili sistema. Efikasna upotreba simulacija pruža objektivne mogućnosti  snižavanja ukupnih troškova i rizika.

CAE

CAE (Computer Aided Engineering) - Kompjuterski podržani inženjering je računarski sistem programa za kreiranje/simuliranje različitih analiza povezanih sa matematičkim modelima. Ovakve vrste simulacija pružaju konstruktorima bolje razumevanje, predviđanje i poboljšanje performansi proizvoda u digitalnom okruženju. Takođe ovakvim pristupom je moguće analizirati i dizajn proizvoda, što za uzvrat smanjuje direktne troškove kreiranja skupih, fizičkih, prototipova i omogućava brže i bolje donošenje važnih odluka. Rezultat ovakvog pristupa je bolji proizvod i veći profit.

Simulacije mogu tačno da odgovore na sledeća pitanja:

  • Kako će raditi?
  • Da li je održivo/Da li se kvari?
  • Kako produžiti životni vek proizvoda?
  • Da li je moguće/izvodljivo uraditi?

Simulacije možemo podeliti na sledeće oblasti:

 

Strukturalna analiza

Razumevanje rada/reakciju komponenata, sastava sklopova ili njihovih vibracija je ključ u bilo kojoj industriji. Sa rastućim povećanjem složenosti proizvoda i materijala svaki konstruktor treba više napredni sistem nego što je linearna statička i dinamička analiza.

Analiza protoka fluida

Dinamika protoka fluida je bitan i sastavan deo svakodnevnog života bilo da je u pitanju protok vazduha koji pogoni vetro turbinu, izduvni gasovi nastali nekom vrstom sagorevanja (npr. automobilski motor) ili doziranje leka putem mlaznice u inhalatoru. Protok gasova i tečnosti može biti od suštinske važnosti za upotrebu, funkcionalnost i trajnost nekog proizvoda. Analiza dinamike fluida (CFD) je veoma bitan deo konstruisanja i dizajniranja.

Termičke analize

Temperaturna održivost je veoma bitan problemu povezan sa velikim brojem proizvoda uključujući i industrijske mašine, automobile i korisničke elektronske uređaje. Cilj termičkih analiza je održivost optimalnih tempertaura u proizvodima. Ovo može biti podrazumevano kao aktivno snabdevanje ili uklanjanje toplote.

Posebni proračuni

One step formability – analiza forminga/opšti forming u NX-u – nelinearni proračuni, NX Easyfill – analiza brizganja, CAD features - optimalizacija modela modifikacijom , optimalizacija topologije, proračuni životnosti, Inpact – simulacije opterećenja, Motion Flexible body itd...

Kinematički i dinamički proračuni

Razumevanje/analiziranje internih mehanizama složenih sistema (npr. fotokopir aparata, kliznih krovniih prozora, zakrilaca itd.) može predstavljati veliki izazov. Mnogo CAD programa nude kinematička rešenja, koja konstruktorima pomažu praćenje ciklusa mehaničkih mehanizama zbog kontrole kolizija, međutim sama kinematika ne daje sve potrebne, ključne, informacije, poput dinamičkog opterećenja koje proizilazi iz pokretnih delova koji se nalaze u motorima i dr...

Svu, gore, navedenu problematiku pokrivamo sa programima NX i FEMAP.

Želite da izaberete najbolje rešenje koje je za Vas a ne možete da se odlučite? Kontaktirajte nas

Femap Online Trial

Preuzmite beslatno 45-odnevnu probnu verziju

 

Горе