Solid Edge - Sinhrono modeliranje

Kurs predstavlja uvod u oblast sinhronog modeliranja u CAD softveru Solid Edge. Predmet obuke je modeliranje pomoću sinhrone tehnologije, razumevanje principa sinhronih podešavanja i rad sa sinhronim modelima u sklopovima.

Učesnici kursa

Prednost je završena Solid Edge osnovna obuka.

Trajanje kursa

2 dana

Sadržaj kursa
  • Uvod u tehnologiju sinhronog modeliranja
  • Solid Edge sinhrono okruženje
  • Modeliranje sinhronih elemenata
  • Modeliranje procesnih elemenata
  • Parametarizacija i uređivanje sinhronih i procesnih elemenata
  • Kombinovano modeliranje (sinhroni i sekvencionalni elementi na modelu)
  • Sinhrona tehnologija u sklopovima
  • Uređivanje sinhronih modela u sklopu
  • Modeliranje delova od lima u sinhronoj tehnologiji
  • Praktični primeri
Горе