NX CAD Komplet

Kurs u potpunosti pokriva područje osnovnog dizajnerskog rada sa NX CAD-om. Predmet obuke je NX okruženje i sva sredstva za 3D modeliranje, osim oblika slobodne forme i delova od lima.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za kreiranje 3D modela, sklopova i crteža (moduli Gatway, Modelling, Assemblies and Drafting). Polaznici kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi.

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen NX CAD početnicima

Trajanje kursaa

Ukupno 10 dana u tri ciklusa (obično 4 + 3 + 3 dana) sa nedeljnim pauzama za vežbanje na vašem radnom mestu.

Sadržaj kursa

 • Uvod u CAD 3D modeliranje
 • NX okruženje, kontrola dela i rad sa fajlovima
 • koordinatni sistemi
 • Referentne ravni i ose
 • Skiciranje
 • Ekstrudirana tela
 • Boulove operacije
 • Modeliranje strukturnih elemenata
 • Kopiranje elemenata
 • Parametri modela, uređivanje, asocijativnost
 • Rad sa stablom istorije modela – Part Navigator
 • Sklopovi - rad sa komponentama, navigacija sklopom, umetanje i pozicioniranje komponenata, podešavanja, specifikacije
 • Analiza kolizije u sklopu
 • Interpart modelling – Wave, interpart expressions
 • Drafting – Izrada novog crteža i njegovo uređivanje, podešavanja
 • Izrada crteža iz 3D geometrije - kreiranje pogleda, preseka i detalja, uređivanje i podešavanja
 • Ose, dimenzije, tekstovi, tabele, obradni simboli, oznake zavara, korisnički simboli
 • Sketch u crtežu
 • Sklopni crteži – konfiguracije sklopa, skrivanje komponenata u pogledima, eksplodirani pogledi
 • Sklopni crteži – rad sa atributima za kreiranje sastavnice, specifikacija, umetanje, postavljanje i uređivanje sastavnica
 • Process studio – stress i vibrtation wizard – uvod u FEM
 • Praktični primeri
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.