NX CAD Komplet

Kurs u potpunosti pokriva područje osnovnog dizajnerskog rada sa NX CAD-om. Predmet obuke je NX okruženje i sva sredstva za 3D modeliranje, osim oblika slobodne forme i delova od lima.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za kreiranje 3D modela, sklopova i crteža (moduli Gatway, Modelling, Assemblies and Drafting). Polaznici kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi.

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen NX CAD početnicima

Trajanje kursaa

Ukupno 10 dana u tri ciklusa (obično 4 + 3 + 3 dana) sa nedeljnim pauzama za vežbanje na vašem radnom mestu.

Sadržaj kursa

 • Uvod u CAD 3D modeliranje
 • NX okruženje, kontrola dela i rad sa fajlovima
 • koordinatni sistemi
 • Referentne ravni i ose
 • Skiciranje
 • Ekstrudirana tela
 • Boulove operacije
 • Modeliranje strukturnih elemenata
 • Kopiranje elemenata
 • Parametri modela, uređivanje, asocijativnost
 • Rad sa stablom istorije modela – Part Navigator
 • Sklopovi - rad sa komponentama, navigacija sklopom, umetanje i pozicioniranje komponenata, podešavanja, specifikacije
 • Analiza kolizije u sklopu
 • Interpart modelling – Wave, interpart expressions
 • Drafting – Izrada novog crteža i njegovo uređivanje, podešavanja
 • Izrada crteža iz 3D geometrije - kreiranje pogleda, preseka i detalja, uređivanje i podešavanja
 • Ose, dimenzije, tekstovi, tabele, obradni simboli, oznake zavara, korisnički simboli
 • Sketch u crtežu
 • Sklopni crteži – konfiguracije sklopa, skrivanje komponenata u pogledima, eksplodirani pogledi
 • Sklopni crteži – rad sa atributima za kreiranje sastavnice, specifikacija, umetanje, postavljanje i uređivanje sastavnica
 • Process studio – stress i vibrtation wizard – uvod u FEM
 • Praktični primeri
Горе