Robotika i automatizacjia

U većini proizvodnih sektora, konstantno raste pritisak na poštovanje rokova i fleksibilnosti u okviru proizvodnih sistema - odgovor na ove pritiske je automatizacija. U isto vreme postoji potreba da se unapred osiguraju/saznaju svi aspekti sistema pre nego što se pokrene investiranje u automatizacionu opremu i implementaciju. Zbog visokih cena profesionalne opreme za automatizaciju (npr. robota) neophodno je unapred osigurati do ovi uređaji rade sa maksimalnom efikasnošću i produktivnošću.

Stari, ručni metodi koji su se koristili za analizu i razvoj kompleksnih sistema proizvodnje, u sadašnje vreme, nisu dovoljni. U klasičnom, ručnom, prístupu, ne mogu efikasno da omoguće međusobnu saradnju sa inženjerima, a kamoli među odeljenjima pri čemu se veoma lako dovodi do grešaka u nacrtima, što naknadno dovodi do dodatnih promena na instalacijama i proizvodnji. Svaka vrsta naknadnog testiranja dovodi do dodatnog blokiranja proizvodnje što doprinosi većem gubitku i vremenu . Off-line programiranje i virtuelna verifikacija robotskog rada smanjuju troškove dodatnih fizičkih testova i odluka i dodatno smanjuju broj probnih operacija do konačnih proizvodnih podešavanja (MCO) čime se ubrzava sam početak proizvodnje.

Planiranje rešenja u robotici i automatici, sa Tecnomatix programom, pruža zajednički ambijent za razvoj i upravljanje robotskih sistema i automatizovanih procesa. Ovaj program nudi više nivoa simulacija i razvoja robotskih sistema, počevši od pojedinačnih robota i stanica pa sve do kompletnih linija i proizvodnih zona. Pomoću alata za virtuelno puštanje u rad poboljšava se komunikacija i koordinacija samih procesa. Na ovaj način uvođenje automatizovanih procesa i proizvodnih sistem u rad je brže i jednostavnije.

U odnosu na veliku količinu broja informacija o proizvodnji i broja informacija o proizvodu  evidentno je da je rad u kontrolisanim uslovima preduslov za uspeh daljih razvoja i implementacije kao i daljih uzročnih posledica koje se oslikavaju u pogledu troškova, kvaliteta, dizajna, opreme i sistema logike i upotrebe proizvodnog prostora. Ovakav pristup proizvodnom poslovanju dovodi do nastanka efikasnog proizvodnog sistema.

 

Tecnomatix Process Designer

Tecnomatix Process DesignerTecnomatix Process Designer omogućava procenu proizvodnih scenarija i alternativa, koordinira resurse, sprovodi promene i procenjuje utrošena sredstva i vremena na cikluse itd.. i to sve u ranoj fazi planiranja čitavog koncepta. Široki spektar primene omogućava definisanje i verifikaciju implementacije proizvodnih sekvenci, izradu tehničkog plana montažnih linija, određivanje potrebnih vremena i trajanja operacija, vizualizaciju radnih operacija, praćenje iskorišćenja i kretanja resursa i na kraju analizu kompletnih troškova proizvoda i proizvodnje.

Process Designer omogućava mogućnost timskog planiranja, analiziranja i upravljanja celokupnim proizvodnim procesima u kompletnoj fabrici, liniji ili pojedinačnim operacijama. Koristeći objektno orjentisane tehnologije, korporativne informacije o resursima i operacijama, know- how, dobre proizvodne prakse i iskustva, moguće je, lakše i brže nego ranije,kreiranje proizvodnih procesa i varijanti za izradu proizvoda.

 

Tecnomatix Process Simulate

Tecnomatix Process SimulateProcess Simulate je simulacioni alat za planiranje i proveru proizvodnih sistema jednog ili više proizvoda. 3D simulaciono okruženje može se povezati sa programima Process Designer i Teamcenter Manufacturing, i potpuno se sinhronizovati sa njihovim metapodacima. Ovo okruženje služi kao realna simulacija robota, ručnih ljudskih operacija (uključujući i ergonomiju), i vizualizaciju čitavog radnog okruženja. Koristeći sofisticiranu 3D tehnologiju verifikuje se prostorno ograničenje, analiziraju utrošena vremena operacija i putanje robota i smanjuje utrošeno fizičko vreme na testiranje proizvodnih linija na minimum.

Process Simulate Robotics

Process Simulate Robotics je digitalno simulacioni programsko rešenje za verifikaciju rada robota i njihovog učestovovanja u proizvodnim procesima u 3D okruženju. Sposobnost da se iskoriste 3D podaci o proizvodima i resursima olakšava i virtuelnu verifikaciju, optimizaciju i puštanje u rad složenih proizvodnih procesa i sistema u rad pri čemu se postiže brži start i viši kvalitet proizvodnje. Process Simulate (PS) Robotics uključuje sve fukncije Robcad-a, ali kada se kombinuje sa Process Simulate Human, Process Simulate Virtual Commissioning i Process Simulate Assembly nudi, ne samo, jedinstveno i komplementarno rešenje off-line robotskog programiranja, nego i simulaciju kompletnih proizvodnih linija uljučujući i kontrolu izvodljivosti implementacije, izvodljivost montaže, kontrolu ergonomije,simuliranje signala i kontrolnih jedinica i  overene funkcionalnosti nacrta/predloga i uključuvanje.

PS Robotics se zasniva na know-how Robcad-a, i pokriva široki nivo robototskih aplikacija od Pick&Place, pakovanja i montaže, preko mesta postavljanja, luka i laserskog zavarivanja, frezovanja, brušenja, lepljenja, poliranja, bojenja pa do rezanja laserom i water jet-om. Za operacije tipa Pick&Place program PS Robotics omogućava napredne funkcije koje olakšavaju kontrolu hvataljki i manipulaciju objektima. Kontinuirane operacije su vizualizovane graficima, pri čemu je moguće manipulisati samom krivom direktno preko modelera koji je deo PS-a, da se ne bi importovao podataka iz externog 3D CAD-a. Takođe je dostupna funkcija CLS Upload, koja omogućava pregled putanja/kretanja kreiranih u CAM programima.

Sa ovim programom moguće je snimati programe direktno u robotske kntrolne jedinice ili "skidati" te iste program iz robota u PS Robotics, kako bi se izvršile neke korekcije itd....Kroz korišćenje virtuelne robotske kontrole dobijaju se tačne simulacije i programiranje robota se može izvršavati bez postprocesora.

Ključne funkcije

 • 3D simulacija kompletnih linija
 • Statička i dinamička detekcija kolizija
 • Vremenska trajanja operacija
 • PERT i  Gantov dijagram
 • Pregled mesta zavarivanja
 • Automatska analiza kolizionih putanja
 • Pdrška i poboljšanje timskog rada
 • Sposobnost očuvanja podataka kroz server data baze
 • Automatsko proračunavanje kolizija čitavih robotskih linija
 • Napredni alati za kontrolu i uređivanje robotskih programa
 • Upravljanje simulacijama korišćenjem signala i definisanih situacija
 • analiza 2D i 3D rezova
 • 3D sonde
 • Velika lista podržanih robotskih programa i dobavljača
 • Automatska pretraga odgovarajućih alata za poboljšanje rada geometrija operacija

 

Tecnomatix RobotExpert

Tecnomatix RobotExpert

Tecnomatix RobotExpert je prilagodljivo rešenje za male i srednje kompanije koje koriste robote. Sa naprednim alatima za projektovanje robotskih stanica ovaj program je idealan za sistemsku integraciju. RobotExpert omoućava off-line programiranje industrijskih robota u 3D simulaciji bez prekida proizvodnih procesa. Koristeći tehnologiju RRS (Realistic Robot Simulation) dostižu se MAKSIMALNO PRECIZNE SIMULACIJE.

RobotExpert izvorno podržava kontrolere Roboti ostalih proizvođača mogu biti programirani preko opšteg konttrolera ili NC G-koda. Sa ovim programom postoji mogućnost definisanja bilo kojeg broja operativnih sistema, podrška ćelija sa više robota, režim master-slave, kao i mogučnost razmene instrumenata tokom programiranja. Pomoću RobotExpert-a moguće je  pripremiti robotske ćelije za široki spektar tehnoloških operacija (montaža,manipulacija, razvrstavanje, farbanje, poliranje, nanošenje raznih vrsta premaza i pasta, zavarivanje, frezovanje, itd.

Ključne funkcije

 • Programiranje i poslovanje zasnovano i orjentisano na grafikonima/grafičkim prikazima
 • Napredna kontrola kolizija
 • Gantov dijagram
 • Mogućnost upravljanja simulacija internim programskim jezicima
 • Uređivanje kretanja robota u bilo kom segmentu programa
 • Šabloni za automatsko programiranje
 • Vodič za automatsku optimizaciju podešavanja pozicije robota
 • Podrška i kompletna komplementarnost sa Tecnomatix progrmom (COJT) i RobCAD (CO)
 • Mogućnost importovanja CLS podataka

 

Tecnomatix Robcad

Digitální továrna Tecnomatix Robotika a automatizaceTecnomatix Robcad je alat za simulaciju robotskih radnih ćelija,koji omogućava preciznu simulaciju, optimalizaciju, verivikaciju i offline programiranje procesa robotizovane i automatizovane proizvodnje sa više učesnika i to sve u kontekstu konfiguracije podacima o proizvodu i izvorima podataka. Ovi potpuno funkcionalni modeli kompletnih, robotskih, proizvodnih ćelija i sistema, u 3D okruženju, pružaju platformu za optimizaciju procesa, i izračunavaju dužinu ciklusa u različitim fazama dinamike razvoja (od kreiranja do realizacije)

Robcad je komplementarno rešenje koje u potpunosti integriše osnovne tehnologije sa moćnim i širokim skupom aplikacija za specifične procese uključujući tačkasto zavarivanje, elektrolučno zavarivanje, rezanje laserom i water jet-om, bušenje, nutovanje i bojenje.

Ključne funkcije

 • Tehnologija pristupa zasnovana na automatizacionim i robotskim logičkim sistemima
 • Integrisana tehnoglogija realne simulacije robota (RRS)
 • Simulranje realne kontrolne logičkih sistema
 • 3D dizajn i simulacija procesa sa integrisanim "podešavanjem" logčkih sistema
 • Planiranje robotskih kretanja, testiranje dometa, i "inteligentno" poziciniranje
 • Precizna simulacija i sinhronizacija robotskih linija i mehanizama
 • Modelovanje proizvodnje i procesa korišćenjem kompletnog seta međusobno povezanih alata
 • Analiza upravljanja promenama u poslovanju, resursa i proizvodnih karakteristika/varijanti
 • Kraće vreme procene i praćenja troškova
 • Optimalizacija robotskih linija na osnovu opcija za fleksibilnu proizvodnu podršku
 • Optimalizacija svih ciklusa putem simulacije
 • Kompatibilnost sa svim većim CAD sistemima

Doprinosi

 • Znatno manje potrebnog vremena za kreiranje, testiranje i instaliranje
 • Smanjenje troškova kroz ranoo otkrivanje problem u dizajniranju proizvoda
 • Smanjenje broja realnih modela kroz virtuelno proveravanje/simuliranje
 • Manje naloga za proizvodne promene (MCO) na osnovu kompletne verifikacije i robot simulacije
 • Znatno skraćenje vremen od početka do kraja procesa projektovanja
 • Povećanje kvaliteta, talnosti i sveobuhvatne profitabilnosti proizvodnje
 • Povećanje iskorišćenja proizvodnih kapaciteta daje direktan doprinos bržem povratku uloženih sredstava
 • Smanjenje troškova u razvoju procesa od njihovog uvođenja
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.