NX CAD - 3D modelovanje

3D modeliranje je napravljeno na osnovu Parasolid jezgra (kernel), koje omogućava jednostavno konstruisanje komponenti kao i modeliranje najsloženijih oblika površina. Parasolid jezgro za modeliranje je verzije 19 (NX6) nadograđeno sa sinhronom tehnologijom, koja dodatno povećava fleksibilnost i donosi novi pristup kreiranju i editovanju modela.

 

3D modeler

NX CAD 3D modelář

Parametarsko modeliranje je zasnovano na skici koja dozvoljava intuitivno kreiranje drugih skica. U crtežu (skici) moguće je automatski modifikovati dimenzije i krive. Razna ograničenja na skici nisu preduslov za korišćenje sketchbooks-a i upotrebe drugih funkcija. Sve osobine sketchbooks-a (kreiranje i editovanje krivih, dimenzije, itd.) su dostupne u 3D modeliranju, tako da kada se vrši editovanje crteža nije neophodno pokretanje modula za otvaranje crteža. NX uključuje generičke 3D parametarske krive koje proširuju funkcionalnost sketchbooks-a. Ove krive mogu biti određene modeliranjem sa upotrebom tačaka ili matematičkim funkcijama.

NX sistem uključuje dizajnera površina, koji dozvoljava kreiranje površina iz jednostavnih oblika do složenih i zahtevnih u slobodnoj formi oblika. Aeronautičko poreklo NX sistema unapred je odredilo mogućnost za kreiranje složenih površina u slobodnoj formi (slobodan oblik). Na taj način, uključene su alatke za obradu, ravnanje prelaza i rešenja koja povezuju susedne površine. U cilju provere oblika i kvaliteta površina, moguće je koristiti analitičke alate. Stvaranje prostora u NX je korišćeno i u automobilskoj industriji i brodogradnji, kao i u proizvodnji robe široke potrošnje i elektronici.

Model konverzije koristi strukturne elemente koji su potpuno parametarski određeni, a njihovo mesto i veličina je određena numeričkim vrednostima na kojima nastaje transformacija modela. Parametri (vrednost zavisi od veličine strukturnih elemenata) mogu biti međusobno povezani tako da kad se menja parametar sa jednog od konstruktivnih elemenata moguća je promena veličina svih elemenata koji su sa njim u vezi. Dizajn modela se sprovodi u NX-u sa intuitivnim menijima, koji su tako dizajnirani da bilo koja deinicija uzastopnog koraka i bilo koja promena će jednostavno zameniti definiciju objekta (kriva, tačka, ivica zida itd.). Prilikom odabrira stavki koristi se sistem filtera i njihovih čvorova, koji može biti podešen prema kriterijumima tipa.

NX CAD 3D modelář

 

Rad sa sklopovima

NX CAD Práce se sestavami

NX ima niz alata za poboljšanje performansi kada se radi sa velikim sklopovima. Najveći doprinos vrše funkcije u “lakoj kategoriji” – jendostavni prikaz, gde su zidovi napravljeni od pojednostavljenih modela površina. Značajno štedi u upotrebi memorije i stoga poboljšava edikasnost koja će se pojaviti za komandu, neznatno smanjenog kvaliteta prikaza na ekranu. Memorija je smanjena (zavisno od sklopa) od 20-80%. Pri tome vam je omogućen normalan rad (dodavanje komponenti, međusobnih veza, itd. do merenja). Prelaskom na Classic View, takozvani “Exact”, je izveden jednostavnim klikom na desni taster miša ili selekcijom moda prikaza prilikom učitavanja sklopa.

Instalacija NX sistema sadrži biblioteku standardnih delova, koji se mogu uneti u sklop jednostavnim prevlačenjem (povuci i pusti). Na primer, prilikom umetanja zavrtnja iz biblioteke jednostavno povucite ka rupi i sistem automatski bira sledeći manji prečnik zavrtnja. Dizajner ima mogućnost, u bilo kom trenutku, dijaloga intuitivne procene promene. Takođe može lako da definše standardne delove, organizuje grupe i upravlja njima. Na višem nivou svih elemenata koje čine uzorak, moguće je odrediti koje parametre korisnik može menjati. I one koje zavise od promene se ponovo automatski izračunavaju. Kao primer,  kod zupčanika, bilo da korisnik definiše određene parametre, modul, broj zuba, prečnik, itd., ceo deo se onda automatski preračunava.

Kreiranje sklopova u NX može da se vrši na dva načina, “odozgo-nadole” (top-down), ili “odozdo” (bottom-up).  “Odozgo na dole” se ponekad označava kao dizajn u kontekstu, koji označava metodu modeliranja, kojom dizajner kreira inicijalni crtež cele jedinice (npr. okvir, osnovna postavka komponenti i osnovne dimenzije). U modu konstrukcije od vrha ka dnu koristi se postojeći sklop koji ima određene komponente, i to dopunjuje sa jednim ili više komponenti. Nove komponente se mogu grubo odrediti po obliku, a potom i funkcijom. Mogu se koristiti standardne već definisane funkcije, dok određivanje funkcije povezivanja zavisi od zahtevanog oblika. Međusobno asocijativne komponente mogu biti predstavljene čisto geometrijom preko funkcije veze. Obrnuto su asocijativne komponente definisane funkcijom, koja može da zadovolji geometriju koja je određena geometrijskim uslovima već poznatog sklopa.

NX CAD Práce se sestavami

Način građenja strukture od dna na gore „bottom-up“ odvija se na principu da svaki kreirani deo (proizvod) uvezen u jedan fajl koji predstavlja celu formaciju ili kompleks. Važno je da se između pojedinačnih sastava odrede relacije. Razumljivo je da struktura fajla može biti od modeliranih komponenti (proizvoda), ali moramo elemente sklopa najpre razmotriti u funkciji uslova konstrukcije. Tako završeni modeli proizvoda, koji se distribuiraju na različite lokacije na računaru (obično u memorijskim jedinicama), vraćamo nazad u zajednički model sklopa i vršimo njihovo grupisanje. Lokacije pojedinačnih komponenti u memoriji ne bi trebalo menjati, već bi uvek bile iste i ne bi ih trebalo brisati.

NX CAD Práce se sestavami

 

Crtanje dokumentacije

 

NX sistem podržava dualni pristup za crtanje. Crteži se mogu kreirati kao odvojeni fajlovi (tj. master model koncept), ili mogu viti ubačeni u fajlu crteža za model (ne master model koncept).

Prilikom kreiranja crteža moguće je koristiti gotove templejt crteže (“template”), koji omogućuju automatsko kreiranje crteža. Templejt crteži mogu sadržati predefinisane standarde (ISO, ANSI, DIN, …) distribucione kartice, okvir, blok za naslov, napomene ili komentare, itd. Na ovaj način je moguče ostvariti dobru efikasnost i smanjiti vreme potrebno za izradu crteža. Dizajner kreira jedan ili više templejta različitog tipa komponenti, koji mogu sadržati poglede i unositi deo automatski na stranicu sa svim projekcijama i pogledima. U svakom slučaju možete nezavisno podesiti ponašanje linija (vidljive i nevidljive ivice, ose, razmere, itd.). Naravno postoje alati za definisanje preseka, detalja, izlomljenih prikaza …

Popunjavanjem bloka za naziv dela, NX može izvesti automatski, tako da se pojedinačne vrednosti uzmu iz osobina (“properties”) modela  za izveštaj, i onda napravi BOM (sastavnicu) sa mogućnošću uticanja na prikazivanje informacija.  Imenovanje komponenti u pogledu po BOM-u se generiše automatski.

Modul za izradu crteža je već uključen u predhodne verzije i pruža mogućnost  za različite preglede, a verzija NX7.5 nije bila razvijena sa obećanjem mogućnosti dobijanja derivata npr. moguće je skicirati krivu u NX CAD crtežu koji se odražava u drugim pogledima, prepraviti orijentaciju i oblik krive (uzdužna linija, pogled iz ptičije perspektive…) . Na taj način dizajner stvara samo jedna pogled, a drugi se automatski generiše. Dodata je funkcija kojom se može izvući kriva (2D crtež) u 3D okruženju. Ova nova funkcija je veoma važna za izradu 2D crteža naknadnim prenosom na 3D modele. Osim ako će 3D model ostati 2D crtež.

 

Komponente izrađene od lima (Sheetmetal parts)

NX CAD Plechové díly

NX sistem poseduje modul pod imenom NX SHEETMETAL, koji se koristi za rad sa komponentama od lima. Delovi od lima mogu se kreirati direktno u SheetMetal aplikaciji ili se kreirati kao 3D model, a onda konvertovati u SheetMetal. Transformacija je od velikog značaja u razvoju, posebno kada dizajner dobije neparametarski deo uvezen npr. u STEP formatu. Konverter aplikacija u Sheetmetal-u sigurno detektuje savijena mesta i može sa njima da radi kao parametarski deo. Ako dođe do pogoršanja u kvalitetu prevođenja, koje je se obično dogodi u prelazu iz oblasti ravnih i cilindrične površi na B-površine (ukupni dimenzioni prostor) alatom Cleanup Utility se vraća originalna površina.

Posebna tehnologija pri izradi delova od lima zahteva posebni oblik modeliranja i podešavanje detalja. Pri tehnologiji izrade koriste se i druge karakteristike za modeliranja. Postoje različite tehnologije za oblikovanje lima: sečenje, probijanje, savijanje, izvlačenje, itd. Svaka od njih zahteva specijalni proizvodni proces pripreme modela.

Pri modeliranju postoje dve osnovne tehnike modeliranja delova od lima:

  1. izrada modela iz ravne ploče, za različite procese savijanja, probijanja i preoblikovanja dovode od konačnog oblika
  2. formiranje modela kao solid modela punog oblika, koji se potom konvertuje u deo od lima, U tom slučaju, koristi se spoljni oblik dela tako da postoji unutarnji zatvoren oblik. Otvoreni spoljni oblik nam omogućuje sečenje lima makazama. Unutrašnjost zadtvorenog oblika obično zahteva sečenje lima pomoću plazme, lasera ili vodenim mlazom.

NX CAD Plechové díly

Горе