Solid Edge - Engineering

Solid Edge je najbolje 3D mašinsko rešenje sa potpuno integrisanim sistemom administracije i menadžmentom (PDM), koje ispunjava zahteve preduzeća za razvoj, proizvodnju i usluge. Sadrži različite alate za unapređenje komunikacije, saradnje i produktivnosti.

Modeliranje površine i zapremine, obavezno parametarski

Solid Edge nudi širok spektar osnovnih, stručnih I širih alata – od standardnih alata za izradu elemenata zapremine i površine, podrške simulaciji sistema sa više tela preko alata za njihovu analizu, alatke za povećanje produktivnosti (modeliranje varijanti, logičke operacije, automatizovani i napredni oblik biblioteka funkcija uobičajenih elemenata, realističko prikazivanje, itd.), specijalizovani projektni alati, kao i alati za konstrukciju delova od lima, sa posebnik karekteristikama itd.

Takođe, u vezi sa mapiranjem i upotrebom ovih korisničkih procesa Solid Edge je jedinstven. Možete završiti 2D / 3D parametarski / neparametarski u zapreminskom / površinskom modelu – to su faktori koji u velikoj meri olakšavaju i ubrzavaju tehnološke mogućnosti i stvaraju dobit.

Solid Edge Strojírenství

Kompletni crteži

Detaljni crteži mogu se kreirati bez da se nacrta jedna linija ili luk. Solid Edge za dizajnera obavlja vremenski zahtevne poslove kao što su kreiranje i upravljanje pogledima / projekcijama, presecima, detaljima, itd. Sa potpunom kontrolom bez potrebe da kreator edituje ili crta bilo šta.

Automatsko generisanje sastavnica (BOM „Bill of Material“)

Automatska sastavnica materijala (BOM), koja je povezana sa velikim brojem objekta, materijala, poluproizvoda i drugih karakteristika materijala, koje se mogu lako i lepo razvrstati, možete smanjiti vreme potrebno za izdavanje dokumenata. Sastavnice se mogu dobiti već u fazi konstruisanja, čak iako nisu dostupni crteži. Ova jedinstvena osobina se koristi kada je ugrađena u ERP sistem.

Laka revizija crteža

Bilo koja promena koju napravi dizajner / konstruktor, će se odraziti u svim fajlovima. Dizajner ima sve informacije o promenama i napredku zahvaljujući direktnom kontrolom nad ugrađenim servisom za ažuriranje.

Nenadmašna sposobnost za unos tuđih podataka

Solid Edge sa sinhronom tehnologijom uključuje alate koji dozvoljavaju da editujete geometriju direktnim uređivanjem bilo kog proizvoda, bez obzira na znanje ili nepoznavanje njegove istorije. Kada radite na uvezenom modelu bez istorije, Solid Edge ima veoma efikasan način za editovanje njegovih parametara.

Veliki sklopovi

Solid Edge korisnici uobičajeno rade sa sklopovima, koji se sastoje od desetina hiljada komponenata na trenutnom sklopu. Korisnik može odrediti male, srednje ili velike sklopove prema broju komponenti i ustanoviti poseban kriterijum koji se koristi prilikom otvaranja i stoga uveliko ubrzati otvaranje velikih sklopova. Solid Edge korisnik ima potpunu kontrolu nad promenom svakog dela sklopa napravljene od učitavanja u memoriju. Prilikom rada sa sklopovima čuvanje pojedinačnih delova na grupnom ekranu (konfiguracija), koristi rad na aktivnim i neaktivnim delovima u određenim područjima, a u budućem upravlja učitavanjem u sistem. Velika prednost je mogućnost da se radi na pojednostavljenju predstavljanja delova i celih sklopova. Na ovaj način, možemo brzo razumeti opšti kontekst čak veoma velikih sklopova, na relativno manje moćnoj opremi.

Sistemske biblioteke

Solid Edge ima sposobnost da direktno prikuplja znanja, tipičan način umetanja poedinih delova i sklopova, a nakon odobrenja od strane korisnika, ovaj režim će automatski umetnuti sledeći put. Ove procedure održavanja i administriranja jednom upotrebljene, idu dalje i obezbeđuju ubrzavanje mnogo veće strukture. Prilikom kreiranja izveštaja o sličnim uređajima, postoje nekoliko sličnih sklopova nad kojim sklop zahteva specifična prilagođavanja za okolne delove. Za ove slučajeve funkcionalnost Solid Edge-a su sistemske biblioteke. Delovi biblioteke sistema se definišu kao skup delova, sklopova i podsklopova koji su umetnuti u matični sklop, i takođe definišu srodne delove, koji će rezultovati u prilagođenju susednim delovima.

Solid Edge Strojírenství

Procesno okruženje primenjeno u sklopu

Solid Edge je deo multi procesno orijentisanog okruženja za rad u grupama i klasterima koje može iskoristiti prednost specijalnih osobina za stvaranje radnih okvira, struktura i spojeva, vrlo sličnih funkciji i konstrukciji cevnih sistema. Okruženje za konstrukciju kablovskih sklopova imaju već ugrađene kooperativne programe sa eCAD-om. Tu je i biblioteka standardnih delova sa podrškom brojnih međunarodnih standarda u svojim oblastima.

Ramske konstrukcije / varovi / cevni sistemi

Solid Edge sadrži okruženje za varene ramske konstrukcije i cevne sisteme, uz poštovanje tehnologičkih karakteristika proizvodnje zavarenih konstrukcija. Bilo da se radi o crtanju profila ramova, cevi po svom izboru, ili izboru iz ogromne biblioteke standardnih delova zajedno može biti predodređeno putanjom za kreiranje bilo kojeg nosača ili cevnog sistema. Solid Edge automatski upravlja recipročnim vezama kako da se povežu profili na osnovu dobijenih informacija od strane korisnika. Svaka veza može biti odvojeno definisana. Moguće je iz jednog modela da se dobiju relevatni crteži za sve faze zavarenih spojeva u proizvodnom ciklusu.

Kinematika

Deo Solid Edge sistema je modul za kinematsku analizu koji omogućava smanjenje troškova analizom kinematskih i dinamičkih karakteristika mehanizma pre izrade prototipa. Kinematski modul simulira rad pokretnih delova i sklopova radi osiguranja njihove funkcionalnosti i pouzdanosti u realnim uslovima. Naravno, takođe tu je obuhvaćeno istraživanje kolizija u položajima mirovanja i kretanja.

Vizualizacija i prezentacija

Fotorealistične ili umetničko predstavljanje različitih okruženja, razvoj setova, kretanje kamere, izveštaj o animaciji, itd. Sve ovo i mnogo više može biti slobodno kombinovano za stvaranje primera.

Горе