NX CAD - Konstrukcija alata (Tooling)

Praksa korisnika u konstruisanju karakteriše se u dobro definisanim pravilima nastalih tokom mnogih godina iskustva u ovoj oblasti. Korišćenje ovih pravila zahteva stalno ponavljanje u radnom  konstrukcijskom procesu. Ponavljanje takvih rutina pokušava da se eliminišu u NX u tim procesno-orijentisanim primenama. Jedna od tih primena je konstrukcija alata kalupa.

 

 • Konstrukcija kalupa

 • Konstrukcija sukcesivnih alata za savijanje (Progressive Die Wizard)

 • NX EasyFill analiza tečenja plastike (Plastic Flow Analysis)

Konstrukcija kalupa

NX CAD Konstrukce nástrojů (Tooling)Moldwizard

Konstrukcija kalupa je komplikovan i dugotrajan proces. MoldWizard je modularni deo NX-a, koji se fokusira na skraćivanje procese izrade alata. Aplikacija MoldWizard obuhvata brojne alate koji pokrivaju ceo ciklus kreiranja alata, od pripreme preko dizajna koncepta, kreiranje šupljina, formiranje okvira kalupa, ulaza za hlađenje sa crtežima i izveštajima o proverama. U slučaju promena, plastičan deo se može zameniti u MoldWizard-u jednostavnom zamenom modela u alatu, u kojem se želi izvesti promena dok ostali delovi ostaju nepromenjeni.

Priprema modela

Ako je model uvezen iz drugog formata, u većini slučajeva neohodna je provera geometrija, “cure”. NX obuhvata sve alate neophodne za analizu kvaliteta modela, bilo kakvo prišivanje površina na solid i njegovu ispravku. Sledeći korak je analiza modela sa stanovišta formiranja forme u kalupu (livljivosti). Zidovi modela su obojeni različito prema njihovom uglu u odnosu na vektor otvaranja kalupa. Boje se razlikuju za zidove jezgra (Core), zidove blokova, kojima nije dodeljena uloga nosača umetaka. Ovi zidovi se mogu odrediti ručno. Moguća je analiza detalja različitih uglova na zidovima.

NX CAD Konstrukce nástrojů (Tooling)Kreiranje projekta

Projekt definiše strukturu sklopa – organizaciju pojedinih podsklopova i komponenata. Struktura sklopa, moguće je definisati “templejte” (šablone). Nakon formiranja projekta definiše se raspored alata – višestrukost i položaj pojedinačnih oblika umetaka.

Kreiranje oblika umetaka

Umeci se kreiraju zasnovano na  osnovu raščlanjavanja boja, koje je nastalo tokom analize kalupljivosti. Ako se promeni model proizvoda, moguće je ponoviti analilzu u bilo koje vreme. Od podeone ravni su izvučene površine kroz koje su podeljeni umeci. Nakon raspodele umetaka definišu se oblasti koje se rastavljaju pomoću mehanizama.

NX CAD Konstrukce nástrojů (Tooling)
Kućište alata

Za kreiranje kućišta alata može se koristi bogata biblioteka svih veličina standardnih delova, koji sadrže šablone alata od svih vodećih dobavljača standardnih delova kao što su HASCO, Futaba, ili DME. Telo alata se može editovati pojedinačnim selektovanjem (ploča, stubova za vođenje, itd.). Staze kanala za hlađenja su definisane na crtežu, a svi priključci se ubacuju iz biblioteke standardnih delova. Za hlađenje, jednostavno se definiše celo rashladno kolo, uključujući bušenje kroz kanale.

Kontrola sklopa

NX CAD Konstrukce nástrojů (Tooling)Kontrolu sklopa je moguće obaviti u vidu statičke kontrole preseka pojedinačnih komponenata ili kao integrisanu dinamičku simulaciju alata u vidu funkcionalnog mehanizma.

Dokumentacija

Od sklopa alata može se generisati crtež pojedinih komponenti po obrascu, koji obuhvata unapred definisane poglede, okvire i opisne oznake. Sastavnica (BOM) je generisana odvojeno i može se izvesti u XML formatu. Sastavnica mora biti deo sklopnog crteža..

Konstrukcija elektroda

Druga oblast, u kojoj se ponavlja procedura, je konstrukcija elektroda. Modul Electrode Design automatski kreira elektrode i ubrzava ukupan proces dizajna elektroda zahvaljujući ugrađenim funkcijama za kreiranje oblika delova i npr. sklopnih crteža elektroda.

Konstrukcija progresivnih alata za savijanje (Progressive Die Wizard)

Progressive Die Wizard je potpuni modula u sistemu NX-a za kreiranje progresivnog alata za savijanje. Ovaj modul kombinuje sve osobine potrebne za kreiranje alata za valjanje osnovnih sklopnih struktura, napredno kreiranje delova od lima “sheet metal”, za analizu kompletnih setova alata za valjanje.

Pri radu sa modulom Progressive Die Wizard (PDW), konstruktor nije ograničen samo na upotrebu konvencionalnih opcija za modeliranje. Uobičajena situacija je kada konstruktor dobije deo od lima u poslednjem (savijenom) stanju i potrebno je da napravi minorne popravke i promene. Promene uvezenih delova mogu se regulisati brzo koliko je potrebno upotrebom sinhronih tehnologija. PDW modul sadrži funkcije za razvijanje delova od lima, koje se izvode jednostavnim savijanjem i promenom geometrije, koje se izvode obradom deformisanjem. Razvijeno stanje lima je moguće dobiti na ne-parametarskim (uvezenim) delovima. Konstruktoru je lako da pripremi grupu delova od lima za sukcesivne faze savijanja.

 

Kada konstruktor ima razvijeni oblik dela od lima, on se koristi za raspored delova na metalnoj traci. Nakon utvrđivanja broja koraka PDW kreira potpuno savijanje sa različiti prosecanjima i krivama u odgovarajućem koraku. Posle stvaranja krive na osnovu nje se  oblikuje matrica za odstranjivanje otpadka. PDW sadrži bazu podatka osnovnih standardnih delova, od kojih je sklopljen alat.

Sklop alata (ploče, zavrtnji, itd. se kreiraju automatski kada se odabere odgovarajuća konfiguracija. Osnovna konfiguracija je lako podesiva – rezna ploča, promena pojedinačnih delova, itd. Progressive Die Wizard uveliko smanjuje vreme potrebno za konstrukciju alata I omogućuje lako menjanje i usvajanje konačnog alata.

EasyFill analiza tečenja plastike

Modul NX EasyFill je za analizu tečenja plastike i integrisan je u NX okruženju korišćenjem Moldex3D alata. NX EasyFill dozvoljava konstruktoru lako upravljanje tokom polimera u bilo kojoj tačci u procesu konstruisanja i kreiranja modela kao i raspored ulivnih i rashladnih kanala. Rezultat anallize značajno utiče na konačni kvalitet plastičnog dela. Analiza je dostupna u bilo kom momentu, sa značajnim skraćenjem vremena potrebnim za njenu implementaciju. Konstruktoru ne treba model plastičnog dela za prenos u drugi program koji analizira tok materijala. Kada se koristi integrisani NX EasyFill zanovan na osnovi Moldex3D konstruktor može da oceni uticaj bilo koje promene na modelu unutar veoma kratkog vremena.

 

NX EasyFill - definice vtokuPostupak
 1. Definišu se elementi analize i toka
 2. Definicija materijala: Materijali su poređani po imenu, proizvođaču, trgovačkom imenu. Za svaki materijal je dostupna kartica podataka Početak analize 
 3. Početak analize
 4. Ocena rezultata 
NX EasyFill - definice vtokuPrednosti i dobiti NX EasyFill
 • Optimizacija dizajna plastičnih delova u pogledu tehnologije
 • Optimizacija debljine zidova
 • Temperaturska rešenja toplih i hladnih spojeva
 • Smanjenje pada pritiska
 • Kontrola distribucije rastopine kroz svaki uliv
 • Monitoring i evaluacija modela od početka u preocesu projektovanja
NX EasyFill - vyhodnocení výsledkůFunkcije
 • U potpunosti integrisan u NX okruženju
 • Automatsko generisanje 3D mreže
 • Obimna baza materijala (više od 5000)
 • Sofisticiran 3D-rendering tehnologija za precizne rezultate
 • 3D simulacija visokih performansi za podršku performansi paralelne računarske obrade

 

Горе